Cây giống

Giá: 10,000

Từ kết quả nghiên cứu chọn giống và khảo nghiệm các giống vô tính Tràm năm gân và Tràm trà tại nhiều địa phương (Ba Vì, Phú Lộc, Thạnh Hóa...), HTX dược liệu Đông Sơn đã chọn ra các dòng có tỷ lệ sống cao và sản lượng tốt nhất để cung ứng nguồn cây giống cho bà con, hỗ trợ các nông hộ phát triển kinh tế.

Các dòng cây giống Tràm năm gân:

  • Q23.127, Q16.427, Q15.38: hàm lượng tinh dầu 1,53 – 1,89%; tỷ lệ 1,8-cineole 60,32 – 61,79%.

  • Q15.13, Q15.013, Q15.32: hàm lượng tinh dầu 1,53 – 1,62%; tỷ lệ 1,8-cineole 66,77 – 69,42%.

  • Q23.315, Q23.21: hàm lượng tinh dầu 1,89 – 2,16%; tỷ lệ 1,8-cineole 61,11 – 66,16%.

 

Các dòng cây giống Tràm trà:

  • A6, A9 và A10 thuộc xuất xứ Candole State Forest bang New South Wales: hàm lượng tinh dầu 2,61%, tỷ lệ terpinen-4-ol  ≥ 40%.

  • Các dòng vô tính A37.217, A32.23, A38.317, A26.218 và A38.39: hàm lượng tinh dầu 3,06 - 3,87%, tỷ lệ terpinen-4-ol 40 - 43%, tỷ lệ limonene 40%, tỷ lệ limonene và tỷ lệ 1,8-cineole <1%.

  • A26.218 thuộc xuất xứ Candole: hàm lượng tinh dầu 4,05%, tỷ lệ terpinen-4-ol > 40%,tỷ lệ limonene và tỷ lệ 1,8-cineole <1%.

 

Quế Chi

cây giống rất tốt