HỆ THỐNG CÁC NÔNG TRANG - VÙNG DƯỢC LIỆU HIỆN TẠI CỦA HTX DƯỢC LIỆU ĐÔNG SƠN

Tổng diện tích: khoảng 25ha, trong đó phần lớn diện tích là trồng tràm nguyên liệu (tràm trà và tràm năm gân)

Sản lượng trung bình: 24 tấn/ha/năm đối với tràm năm gân, và 19 tấn/ha/năm đối với tràm trà